• Az adatkezelésre jogosult személy Tündérkert Lovarda Sportegyesület (székhelye: Sződliget HRSZ 048/49 .) [továbbiakban: Vállalkozó], valamint alkalmazottai.  Az adatkezelés célja. Az adatokat a Vállalkozó kizárólag a fogyasztóval (=vevő) való kapcsolattartás céljából, a fogyasztó részére történő. Eladó által nyújtani kívánt további Szolgáltatásokról való tájékoztatás céljából, Vevő választása szerint hírlevél küldésére, a Vállalkozó által kínált szolgáltatásokra kötött szerződés és Vevő felhatalmazása alapján kezeli. • Az adatkezelés jogalapja Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Az adatkezeléshez való hozzájárulás a honlapon leadott név és e-mail regisztrációval. kerül megadásra. • A kezelt adatok köre Feliratkozó neve , telefonszáma, e-mail címe. • Az adatfeldolgozásra jogosult személy Tündérkert Lovarda SE (székhelye: Sződliget HRSZ 048/49 ,)  Vállalkozó a feliratkozó adatait illetéktelen személyek részére nem adja ki, nem adja át. • Az adatkezelés időtartama Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. A fentieken túlmenően az adatkezelő a feliratkozó adatait a fogyasztó kérésére törli a nyilvántartásából. • Az adatok megismerésére jogosult személyek Az adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a következő személyek férhetnek hozzá:Tündérkert Lovarda SE. továbbá a jogszabályok által feljogosított harmadik személyek. • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1/391-1400; fax: +36-1/391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alcímek alatti rendelkezései tartalmazzák. Az adatkezelő elérhetősége:Tündérkert Lovarda Sportegyesület(mobil: +3606 30 453 4631, e-mail: lovaglasszodliget@gmail.com). • Az adatkezelésre vonatkozóan minden feliratkozóra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. Személyes adataim fentiek szerinti kezeléséhez hozzájárulok.